Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα, ταξιδιωτικά πρακτορεία, βιβλιοπωλεία, θέατρα),που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2015.
Συνημμένα θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα και παρακαλούμε  να ανταποκριθείτε άμεσα  στην υποβολή των δικαιολογητικών ώστε να έχει χρόνο η Διοίκηση του ΟΓΑ να τα επεξεργαστεί προκειμένου να αρχίσουν όσο το δυνατό  πιο έγκαιρα τα προγράμματα.

Επισημάνουμε:

Όσοι επιχειρηματίες Τουριστικών Καταλυμάτων, πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση µε τον ΟΓΑ, προκειμένου να δέχονται στα καταλύµατα τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού ή και δικαιούχους του Ιαµατικού Τουρισμού, μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους των Προγραμμάτων (Προϋποθέσεις- Διαδικασίες Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ) από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράμματα Αγροτικής Εστίας). Η Αίτηση–Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση , εν συνεχεία θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η έντυπη μορφή της µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νοµίµως, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως µέχρι την 30-6-2015(ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.), ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ