ΦΕΚ 10 - 09-01-2015

Αποφ. Αριθμ. 216
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία
και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.